logo bloedsuiker
    januari 2017
disclaimer
De website www.bloedsuiker.nl bevat informatie op het gebied van diabetes.

Deze informatie is primair bedoeld voor mensen met diabetes en hun familie of anderen in hun omgeving. Het is erg belangrijk dat u zich realiseert dat het hier slechts om algemene informatie gaat, die niet is toegespitst op de specifieke gezondheidstoestand van een bepaalde persoon.

De door Bloedsuiker verstrekte informatie mag dan ook geen enkele reden zijn om zelfstandig enige verandering te brengen in de diabetesbehandeling. De redactie van Bloedsuiker geeft ook geen persoonlijke medische adviezen. Voor (wijzigingen in) de behandeling dient u altijd eerst de behandelend arts en/of diabetesverpleegkundige te raadplegen.

Bloedsuiker heeft maatregelen getroffen om te zorgen voor juiste informatie, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van in het kader van de website vermelde gegevens.Privacy Statement
Uw privacy is belangrijk voor Bloedsuiker. In deze verklaring zetten wij uiteen welke maatregelen wij treffen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Indien u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met deze Privacy Statement, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.


Inhoudsopgave
- Gegevens die u zelf aanlevert
- Algemene statistische gegevens
- Doorgifte aan derden
- Bescherming van kinderen
- Vragen
- Informatiebeveiliging
- WijzigingenGegevens die u zelf aanlevert
Met uitzondering van de gegevens die u zelf aan ons doorgeeft, verzamelt Bloedsuiker via deze website geen persoonsgegevens van u.

Op een aantal plaatsen op onze website wordt u de gelegenheid geboden vragen of opmerkingen aan Bloedsuiker door te geven. In dit kader wordt u verzocht een aantal persoonsgegevens in te vullen, waaronder uw naam en (e-mail) adresgegevens. Daarnaast wordt soms de mogelijkheid geboden enige aanvullende informatie door te geven met betrekking tot uw achtergrond (bijvoorbeeld uw beroep). Het is uw eigen vrijwillige besluit deze gegevens al dan niet aan ons te verstrekken.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden door Bloedsuiker uitsluitend gebruikt om zo goed mogelijk op uw vragen respectievelijk opmerkingen te kunnen reageren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een adequate afhandeling van uw vraag of opmerking.

Door uw gegevens op de daarvoor bestemde ruimte in te vullen en aan ons toe te zenden geeft u Bloedsuiker toestemming uw gegevens voor het in de vorige alinea omschreven doel te verwerken.Algemene statistische gegevens
Bloedsuiker wil graag weten hoe vaak onze website wordt bezocht en naar welke onderwerpen de interesse van de bezoekers uitgaat. Daarom wordt een aantal algemene statistische gegevens bijgehouden met betrekking tot het aantal bezoekers, de gedeeltes van de site die het meest bezocht worden, de tijdstippen waarop de bezoeken plaatsvinden, etc. Het gaat hier echter om algemene gebruiksgegevens, die niet tot natuurlijke personen te herleiden zijn.


Doorgifte aan derden
Persoonsgegevens die u middels deze website aan ons verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven.


Bescherming van kinderen
Het beschermen van de privacy van kinderen is belangrijk. Bloedsuiker heeft niet de intentie om persoonlijke informatie van kinderen die deze website bezoeken te verzamelen (onder een kind verstaan wij iedereen onder de achttien jaar). In voorkomende gevallen zullen wij kinderen instrueren geen persoonlijke informatie te geven. Als uw kind persoonlijke informatie heeft gegeven en u wilt dat die informatie wordt verwijderd, dan kunt u contact opnemen met de redactie van Bloedsuiker.


Informatiebeveiliging
Bloedsuiker heeft adequate maatregelen getroffen om de eventueel door u aangeleverde gegevens te beschermen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zien erop toe dat deze beveiligingsmaatregelen met regelmaat worden bijgewerkt en/of verbeterd.


Vragen
Als u vragen heeft over deze Bloedsuiker Privacy Statement en/of de uitvoering daarvan kunt u contact opnemen met de redactie van Bloedsuiker, redactie@bloedsuiker.nl of telefoonnummer 024 344 3000.


Wijzigingen
Bloedsuiker behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement op elk gewenst moment te wijzigen. Wij zullen de meest recente versie beschikbaar stellen via deze website.


N.B.
Bovengenoemde Privacy Statement is alleen van toepassing op de website waarop deze verklaring is geplaatst. Om het gebruikersgemak voor de bezoekers te vergroten, zijn er mogelijk links op onze site geplaatst naar andere websites waarvan wij aannemen dat deze voor u interessante informatie bevatten. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de manier waarop de beheerders van deze andere websites omgaan met uw persoonsgegevens, adviseren wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende websites.
facebook google plus