logo bloedsuiker
    Uitgave 09 - 2008, jaargang 23
Programma moet diabeteszorg verbeteren
Nationaal Actieprogramma Diabetes

Het kabinet wil het hoofd bieden aan het stijgend aantal chronisch zieke mensen in Nederland. Met het oog op diabetes heeft het Ministerie van VWS daarom opdracht gegeven voor het ontwikkelen van het Nationaal Actieprogramma Diabetes. De uitvoering hiervan is in handen van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).
Dit programma beoogt de toename van diabetes af te remmen, de leeftijd waarop de ziekte zich manifesteert uit te stellen, complicaties te voorkomen of uit te stellen en mensen in staat te stellen zo goed mogelijk met hun aandoening om te gaan.

In deze aanpak speelt de patiënt een centrale rol. Belangrijke aandachtspunten zijn:

•  Preventie. Van nazorg naar voorzorg.
Om diabetes succesvol te bestrijden is het belangrijk dat er gekozen wordt voor een maatschappelijke benadering waarin zowel de zorgsector, als het onderwijs, de werkgevers en de politiek samenwerken aan de preventie van diabetes.

•  Ketenzorg.
De zorg van alle professionals in de gezondheidszorg waarmee mensen met diabetes in contact komen moet op elkaar afgestemd worden.

•  Zorgstandaard Diabetes.
Om te garanderen dat de mensen de zorg krijgen waar ze recht op hebben, moet er gewerkt worden aan de hand van de door de NDF opgestelde Zorgstandaard Diabetes. Hierin staat waaraan goede diabeteszorg minimaal moet voldoen. Van deze zorgstandaard moet ook een patiëntenversie komen.

•  Elektronisch patiëntendossier.
Om bovenstaande te kunnen realiseren, wordt er een elektronisch patiëntendossier ontwikkeld waarmee zorgverleners onderling èn met patiënten informatie kunnen uitwisselen. 


Bron: Het Nationaal Actieprogramma Diabetes in de steigers, Invitational Conference 30 mei 2008, van de NDF en Novo Nordisk B.V.
facebook google plus