logo bloedsuiker
    Uitgave 09 - 2008, jaargang 23
NIET MINDER HART- EN VAATZIEKTEN door verdere daling van HbA1c
Grote wetenschappelijke onderzoeken (UKPDS en DCCT) aan het eind van de vorige eeuw toonden aan dat een goede diabetesregulatie de kans op complicaties aan nieren, zenuwen en ogen vermindert. Soms werd er ook een vermindering gezien van de kans op hart- en vaatziekten, met name bij metforminegebruik. Deze onderzoeksresultaten resulteerden in Nederland onder meer tot een behandelrichtlijn van een
HbA1c* < 7%.

Niet minder
Tijdens het jaarlijkse Amerikaanse diabetescongres afgelopen zomer werden de voorlopige resultaten gepresenteerd van twee vervolgstudies: Advance en Accord. Deze wereldwijd opgezette studies onderzochten in hoeverre een verdere daling van het HbA1c het ontstaan van diabetescomplicaties afremt. Wat blijkt? In beide studies komen niet minder hart- en vaatziekten voor bij de mensen waarbij gestreefd wordt naar een verdere daling van het HbA1c.

Aantasting van de nieren
De Advancestudie liet wel een daling zien van 20% van het aantal mensen dat microalbuminurie ontwikkelt. Bij microalbuminurie verliest iemand kleine hoeveelheden eiwit met de urine. Dit is een eerste symptoom van aantasting van de nieren.

Stijging sterfgevallen
Bij de Accordstudie is er zelfs sprake van een lichte stijging van het aantal sterfgevallen in de intensief behandelde groep. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat in de intensief behandelde groep 27% van de mensen meer dan tien kilo aankwam. Volgens professor dr. Henk Bilo is het niet onmogelijk, dat deze sterke gewichtsstijging een rol speelt bij de grotere sterfte in deze groep.

Ernstige hypoglykemie
Een derde studie, de VADT, liet meer incidenten aan hart en bloedvaten zien bij mensen die voorafgaand aan het incident een (ernstige) hypoglykemie hadden doorgemaakt.

Richtlijn voldoet
Bilo concludeert op basis van deze voorlopige studieresultaten dat het nut van een verdere aanscherping van de diabetesregulatie voor mensen met diabetes type 2 omstreden is. De huidige richtlijn (HbA1c <7%) lijkt te voldoen.

Vetspectrum
Waarschijnlijk is er meer winst te behalen met een striktere behandeling van een hoge bloeddruk en van vetspectrum-
afwijkingen, althans bij mensen met diabetes type 2. Overigens blijkt uit deze internationaal opgezette studies dat de behandeling van diabetes in Nederland bovengemiddeld goed is.


* HbA1c is een meting in het bloed die zicht geeft op de gemiddelde bloedglucosewaarde van de afgelopen zes weken

bron www.cardiology.nl
facebook google plus